عرضه مستقیم بذرخیار و گوجه گلخانه ای

مهندس بهروز جوادی: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹

خیار گلخانه ای ردیفنوکالانام کالاشرکت/کشور تولید کنندهنوع بسته بندی 1بذر خیار گلخانه ایسلطانامریکاPSپاکت 500عددی 2بذر خیار گلخانه ایسوپر سلطان(اکسترم)امریکا Seminisپاکت 500عددی 3بذر خیار گلخانه ایمیر سلطانامریکا PSپاکت 500عددی 4بذر خیار گلخانه ایروباه2007امریکا PSپاکت 500عددی 5بذر خیار گلخانه اینامبروانامریکا PSپاکت 500عددی 6بذر خیار گلخانه ایاور گرینامریکا Seminisپاکت 500عددی 7بذر خیار گلخانه ایکشمیرامریکا PSپاکت 500عددی 8بذر خیار گلخانه ایاستوریاامریکا PSپاکت 500عددی 9بذر خیار گلخانه ایPS4امریکا Seminisپاکت 500عددی 10بذر خیار گلخانه ایاسترومهلند De Ruiterپاکت 500عددی 11بذر خیار گلخانه ایشاهینهلند De Ruiterپاکت 500عددی 12بذر خیار گلخانه ایگرین مجیکهلند De Ruiterپاکت 500عددی 13بذر خیار گلخانه ایدانیتوهلند De Ruiterپاکت 500عددی 14بذر خیار گلخانه اینسیمهلند De Ruiterپاکت 500عددی 15بذر خیار گلخانه اینگینهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 16بذر خیار گلخانه ایناگینهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 17بذر خیار گلخانه ایفادیاهلند Enza Zadenپاکت 500عددی 18بذر خیار گلخانه ایخسیبهلند Rijk Zadenپاکت 500عددی 19بذر خیار گلخانه ایسالوادور-Salvadoreژاپن Tokitaپاکت 500عددی 20بذر خیار گلخانه ایجمسین-Jasmineژاپن Tokitaپاکت 500عددی 21بذر خیار گلخانه ایسینا189F1امریکا Seminisپاکت 500عددی

مهندس بهروز جوادی

کردستان > دیواندره

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹

Email

آدرس: کرج ابتدای جاده محمدشهر بعدازمیدان بار فروشگاه سیب سبز

تعداد بازدید: ۳۳۰۱

به روز رسانی: ۲ روز پیش

شناسه آگهی: ۵۰۸۴۰۸

تازه های کشاورزی و دامداری در دیواندره